St. Eligius Milano - Duomo

St.Eligius window, St Eligius founds a Monastery, 10c panel
back to previous file