St. Eligius Milano - Duomo

St Eligius window, St Eligius founds a Monastery, 10a panel
back to previous file