S. Eligio Milano - Duomo

St.Eligius window The Vision of the Eagle, 5a panel
back to previous file